e.G. (eingetragene Genossenschaft)

e.G. (eingetragene Genossenschaft) czyli zarejestrowana spó?dzielnia, która rodzaj stowarzyszenia posiada w Niemczech osobowo?? prawn? i zrównana jest ze spó?kami handlowymi. Spó?dzielnia ma zmienn? liczb? cz?onków (minimum 7) i za cel wspieranie pracy zarobkowej i gospodark? cz?onków. Dla jej zaistnienia konieczny jest wpis do rejestru spó?dzielni. Organami tej formy prawnej s? przede wszystkim: zarz?d, rada nadzorcza oraz zgromadzenie ogólne. Odpowiedzialno?? spó?dzielni ogranicza si? zasadniczo do jej maj?tku, cho? statut spó?dzielni mo?e przewidywa? konieczno?? dop?at jej cz?onków w razie niezaspokojenia wierzycieli w post?powaniu upad?o?ciowym.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze