GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, nazywana równie? BGB-Gesellschaft) czyli spó?ka prawa cywilnego (spó?ka cywilna). Jedna z prostszych form prawnych, dla której stworzenia nie wymaga si? ani kapita?u minimalnego ani wpisu do rejestru handlowego. Spó?ka ta mo?e zosta? stworzona dla dowolnego celu, do którego to realizacji wspólnicy zmierzaj? solidarnie odpowiadaj?c za zobowi?zania spó?ki. GbR cieszy si? do?? wysokim presti?em oraz szerokim polem decyzyjnym. M.in. dzi?ki niewielu tylko formalno?ciom GbR nadaje si? w szczególno?ci dla tych, którzy rozpoczynaj? dzia?alno?? gospodarcz? wraz z kilkoma partnerami.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze