GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) czyli spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? oraz osobowoscia prawna, zmierzaj?ca do realizacji dowolnego celu. Dla jej za?o?enia wymagany jest minimalny kapita? zak?adowy w wysoko?ci 25.000 EUR (min. wk?ad na jednego za?o?yciela wynosi 100 EUR), umowa za?o?ycielska, wpis do rejestru handlowego oraz wiele dalszych formalno?ci. Jak ju? z nazwy tej spó?ki wynika jej wspólnicy ponosz? ograniczon? odpowiedzialno?? cywiln?, tak wi?c s?u?y ona przede wszystkim tym przedsi?biorcom, którzy pragn? ograniczy? swoje ryzyko gospodarcze. Organami GmbH s? menad?er, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze