KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien)

KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) czyli spó?ka komandytowo-akcyjna, szczególna forma spó?ki akcyjnej, wyst?puj?ca jednak du?o rzadziej ani?eli ta ostatnia. Dla jej funkcjonowania znajduj? zastosowanie zarówno przepisy dot. spó?ek komandytowych (np. odno?nie pozycji komplementariusza jako odpowiedzialnego wb wierzycieli) jak i akcyjnych (w wi?kszo?ci pozosta?ych kwestii). KGaA posiada wi?c osobowo?? prawn?, a jej komplementariusze maj? pozycje podobn? do zarz?du spó?ki akcyjnej, je?li chodzi o kierownictwo firmy i jej reprezentacj?. Jednocze?nie mog? oni jednak nabywa? akcje staj?c si? tym samym komandytariuszami. Ponadto powo?uje si? rad? nadzorcz? i walne zgromadzenie. Odpowiedzialno?? cywiln? ponosz? w tej konstelacji akcjonariusze komandytowi na zasadach AG oraz komplementariusz jak przy KG.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze