KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien)

KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) czyli spó?ka komandytowo-akcyjna, szczególna forma spó?ki akcyjnej, wyst?puj?ca jednak du?o rzadziej ani?eli ta ostatnia. Dla jej funkcjonowania znajduj? zastosowanie zarówno przepisy dot. spó?ek komandytowych (np. odno?nie pozycji komplementariusza jako odpowiedzialnego wb wierzycieli) jak i akcyjnych (w wi?kszo?ci pozosta?ych kwestii). KGaA posiada wi?c osobowo?? prawn?, a jej komplementariusze maj? pozycje podobn? do zarz?du spó?ki akcyjnej, je?li chodzi o kierownictwo firmy i jej reprezentacj?. Jednocze?nie mog? oni jednak nabywa? akcje staj?c si? tym samym komandytariuszami. Ponadto powo?uje si? rad? nadzorcz? i walne zgromadzenie. Odpowiedzialno?? cywiln? ponosz? w tej konstelacji akcjonariusze komandytowi na zasadach AG oraz komplementariusz jak przy KG.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter, zert. Compliance Officer und Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht, Wettbewerbsrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze