OHG (Offene Handelsgesellschaft)

OHG (Offene Handelsgesellschaft) czyli spó?ka jawna. I ta nie musi spe?nia? przes?anki kapita?u minimalnego, a wszyscy jej wspólnicy odpowiadaj? solidarnie. OHG równie? cieszy si? wysokim presti?em oraz szerokim polem decyzyjnym. Inaczej jednak ni? w przypadku GbR nale?y przy jej tworzeniu spe?ni? szereg formalno?ci oraz zarejestrowa? j? w rejestrze handlowym. OHG nadaje si? w szczególno?ci dla partnerów, którzy zamierzaj? kooperowa? na zasadzie pe?nego ryzyka.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze